Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:
Kbt. 22. § (1) bek. d) pontja
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
III. rész, VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:
127.000.000,-
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/08/11
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
nem
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:
935.
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
Nem kérjük.
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:
AK03450
l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
 
Egyéb közlemény:

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Jászárokszállás Város Önkormányzata
Postai cím:
Árpád tér 1.
Város/Község
Jászárokszállás
Postai irányítószám:
5123
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Műszaki Iroda
Címzett:
Bakainé Magyari Melinda
Telefon:
57/531-059
E-mail:
muszak.ph@jaszarokszallas.hu
Fax:
57/531-053
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.jaszarokszallas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Az ÉAOP-2010-4.1.1./A_2-10-2010-0018 számú pályázat szerinti műszaki tartalom alapján, 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/a., 2131 hrsz. alatti ingatlanon, a meglévő iskola rendeltetésű épületből részbeni átalakítással és felújítással 4 csoportszobás óvoda létesítése.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/a.

NUTS-kód HU322

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés az ÉAOP-2010-4.1.1./A_2-10-2010-0018 számú pályázat szerinti műszaki tartalom alapján, 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/a., 2131 hrsz. alatti ingatlanon, a meglévő iskola rendeltetésű épületből részbeni átalakítással és felújítással 4 csoportszobás óvoda létesítése.n

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy45214100-1  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Az építés helye: 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/a., hrsz.: 2131.
Telek területe: 2156 m2
Beépített alapterület: 496,70 m2
Tervezett szintszám: földszint + 1 emelet, magas tetővel
Szerkezeti leírás röviden:
Alapozás: Meglévő beton sávalap és a statikai kiviteli tervdokumentáció szerinti lift alapozás
Teherhordó szerkezet: Téglafalazat készült nagyméretű tömör agyagtéglából, kétoldali vakolással 45 cm-es és 55 cm-es összvastagságban. A tornaterem gázszilikát falazóelemből készült, kétoldali vakolással, 35 cm összvastagságban.
Válaszfalak: Nagyméretű tömör téglából kétoldali vakolással 15 cm és 30 cm-es összvastagságban. Az újonnan építendő válaszfalakat 10 cm vastag válaszfaltéglából terveztük.
Szigetelés: A talajon fekvő padlók vízszintes padlószigetelését a meglévő vízszintes falszigeteléshez kell csatlakoztatni.
Födémszerkezet: A földszint fölötti és a padlásfödém acélgerendák közötti vb. lemez födém,
a tornaterem fölött pedig előre gyártott vb. gerendák közötti beton bélés testes födém készült.
Tetőszerkezet: Az L alaprajzú főépület fölött hagyományos szerkezeti kialakítású három állószékes fa fedélszék készült, melyen tetőhéjazat és tetőlécezés cserét tervezünk.
A jelenleg lapos tetővel és bitumenes lemez csapadékvíz elleni tetőszigeteléssel fedett tornaszoba fölé a főtömeghez illeszkedő egy állószékes, kötőgerendás fa fedélszéket terveztünk.
Tetőhéjazat: Natúr vörös színű BRAMAC hornyolt cserépfedés készül.
Vasbeton szerkezetek: A tornaszoba fölötti födémen körben vasbeton koszorú készült. A felvonó torony az első emeleti parapet szintig monolit vasbeton szerkezetű.
Kémények: Az épület régi kéményeit visszabontják és megszüntetik. Az új kémény 2 db kétcsöves (125/80 mm) gyári szerkezet, melyeket a földszinten és az emeleten 10 cm válaszfal, a tetőtérben pedig kisméretű égetett agyagtégla körülfalazással látunk el.
Padlóburkolatok: A foglalkoztatókban, nevelői és orvosi szobában valamint a tornaszobában parketta, egyéb helyiségekben kerámia padlóburkolat készül.
Nyílászárók: Az épületben a kapcsolt gerébtokos fa nyílászárók kicserélésre kerülnek, hőszigetelt üvegezésű, egyedileg gyártott műanyag ablakokra. A belső ajtók szintén kicserélésre kerülnek, az újonnan beépítendő ajtók porszórt fehér acéltokosak, felületkész, világos bükk ajtólapokkal.
Festés, mázolás: A főhelyiségekben színes diszperzit festés készül, egyéb helyiségekben fehér színű meszelés.
Vakolatok: A belső vakolatok szükség szerint javításra, cserélésre kerülnek.
A homlokzaton kőporos fröcskölt homlokzatvakolat készült. A homlokzati vakolat leverése után hőszigetelő alapvakolat és homlokzati nemes vakolat készül világossárga színben.
Felvonó: SYNERGY típusú, 5,15 m emelési magasságú, 630 kg teherbírású gépház nélküli villamos felvonó
Elektromos áram: Az energiaellátás az utcai elektromos hálózatra légkábellel bekötött meglévő csatlakozási pontról történik. Az épület teljes elektromos hálózata felújításra kerül, új elektromos vezetékek, világítótestek és kapcsolók kerülnek beépítésre. Az elektromos kiviteli tervdokumentáció a tűzvédelmi szakvéleménynek megfelelően a tűzjelző hálózat tervét is tartalmazza..
Vízellátás: Az épület vízellátása az utcai ivóvíz-hálózatról lecsatlakozva, a meglévő vízmérő aknán át történik.
A teljes belső ivóvízrendszer felújításra, átalakításra kerül.
Szennyvíz: Az épületben keletkezett szennyvizeket a meglévő szennyvíz gyűjtőbe vezették. Az időközben kiépült városi szennyvízcsatorna a tervezett épület szennyvizét fogadni tudja.
Csapadékvíz: Az épület tetőfelületein keletkezett csapadékvizeket a meglévő utcai közmű fogadni tudja. Az udvar zöld területre lejtő burkolt felületeiről lefolyó csapadékvíz a telken belül elszikkad.
Fűtés: Az épület eredetileg radiátoros központi fűtéssel üzemelt, szilárd tüzelésű kazánnal. A meglévő kazánok, radiátorok és csővezetékek elbontásra kerülnek.
Az új fűtési rendszer zárt égésterű, kondenzációs gázkazánról üzemel, radiátor hő leadókkal, a foglalkoztatókban és a mosdókban padlófűtéssel kiegészítve.
Az épület délnyugati tetőfelületére napkollektorokat terveztünk, amelyek segítségével az óvodai egység fűtés és használati meleg víz ellátás gazdaságosabbá tehető.

A beruházás alapadatai

Az építés helyszíne: 5123 Jászárokszállás, Dobó u. 9/a., hrsz.: 2131.
A beruházás jellege: átalakítás, felújítás, bővítés
Az építészeti engedélyezési és kiviteli terv készítője: LAK-LAK Építész-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Jogerős építési engedély száma, kelte: 32-9/2011., 2011.02.04. (előzménye: 1636-10/2007., 2007.07.10.; 2771/2010., 2010.09.06.)
A SYNERGY típusú, 5,15 m emelési magasságú, 630 kg teherbírású gépház nélküli villamos felvonó engedélyezési és kiviteli terv készítője: ThyssenKrupp Lift Kft.
Jogerős építési engedély száma, kelte: 88-5/2011., 2011.02.04.
A becsült érték ÁFA nélkül: 127.000.000 HUF
A műszaki tartalom a dokumentációban kerül részletezésre. Ajánlatkérő a Kbt. 58.§ (7) bekezdése alapján egyenértékű terméket is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2012/06/29 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, jótállás.
A késedelmi kötbér összege a megvalósításra kerülő építési beruházás teljes nettó vállalkozói díjának 0,5%-a/naptári nap. A meghiúsulási kötbér összege a vállalkozói díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített munkarész nettó értékének a 15 %-a, a hiba kijavításának időtartamára.
Jótállás: időtartama min. 60 hónap (bírálati részszempont).

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő részben saját forrásból, részben Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból biztosítja a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint. Vállalkozó jogosult –a kivitelezési munka megkezdésekor – a szerződés értékének (nettó vállalkozási díjának) 10 %-áról előlegszámlát benyújtani. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlattevő egy darab végszámla benyújtására jogosult. A számla ellenértékét a teljesítést követő 45 napon belül átutalással egyenlíti ki. A végszámla benyújtásának feltétele: a hiánymentes műszaki átadás-átvétel a Kbt. 305. § (2) bek. szerint.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Az ajánlatkérő a közös ajánlatot tevők esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös
ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten elismerik közös kötelezettségük teljesítéséért
fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, 61. § (2) bekezdésében , vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61 § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak, és a Kbt. 60. § (1) és a 62. § (1) bekezdésének hatálya alá [Kbt. 249. § (3) bekezdés].
Ajánlattevő a Kbt 63. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzintézetétől, az adott pénzintézet által kiállított, nyilatkozatot (vagy annak egyszerű másolati példányát) a következő tartalommal:
- bankszámlaszám megjelölése
- mióta vezeti ajánlattevő (közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó) bankszámláját,
- a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának napját megelőző 1 évben volt-e sorban álló tétele.P/2)
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának, mérleg és eredmény kimutatás részének egyszerű másolati példányát kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a közzétételét, akkor ajánlattevő, ill. alvállalkozó csatolja nyilatkozatát az előző két lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
P/3)
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a beszerzés tárgyát képező tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolati példányát. Továbbá, amennyiben a kötvény azt nem tartalmazza, csatolnia kell a felelősségbiztosítás fennállását igazoló bármely dokumentumot, a felelősségbiztosításra vonatkozó szerződéses feltételeket egyszerű másolatban, amelyek valamelyikében szerepel a teljes kárértékre szóló és az esetenkénti kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítási összeg.

A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetében az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia. A Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében a fenti – 66. § (1) bek. a-c) pontok szerinti - alkalmassági követelmények teljesítése érdekében Ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet kizárólag akkor alkalmazhat, ha az adott erőforrást nyújtó szervezet és ajánlattevő között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban rögzített alkalmassági követelményeken túl a minimum követelményeknek ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 % meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1)
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett bankszámláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállításának napját megelőző 1 éves időszakban fedezethiány miatt 30 napnál hosszabb időtartamú
sorbanállás volt (A sorbanállás fogalma alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja rendelkezik az alábbiak szerint sorba állítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.). (külön - külön megfelelés).
P/2)
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozója ha az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában a mérleg szerinti eredménye negatív (külön - külön megfelelés)
P/3)
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha kizárólag ajánlattevő nem rendelkezik érvényes legalább,
- 15 millió forint/év teljes kárértékre szóló és ezen belül esetenként legalább 2 millió forint kárértékre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, valamint a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak az P/1., P/2. pontban előírt alkalmassági feltételnek, külön- külön kell megfelelniük. A P/3. alkalmassági feltételnek ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek kell megfelelniük.
A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóra a felelősségbiztosítás megléte nem követelmény.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1)
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesített, a közbeszerzés tárgya (épület felújításra, bővítésre) szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetéséről szóló nyilatkozatát legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése, valamint annak feltűntetése, hogy a szerződés teljesítése szerződésszerűen történt-e.
A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján csatolni kell a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referenciaigazolás(oka)t, amely(ek)nek tartalmazniuk kell a fent megjelölt adatokat.

M2)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), illetve Kbt. 71. § (1) b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozója tekintetében a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, vezetők megnevezése, képzettségük ismertetése, dokumentált igazolásaik (oklevél, diploma, megszerzett szakmai engedély), szakmai önéletrajzaik benyújtásával, melyből kiderül, hogy a szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb polgári jogi jogviszonyban áll-e (Kbt. 67.§ (2) bekezdés e) pont szerint).
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet igénybevétele esetében az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia. A Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében a 67. § (3) bekezdés a) és f) pontjában foglalt alkalmassági követelmény teljesítése érdekében Ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet kizárólag akkor alkalmazhat, ha az adott erőforrást nyújtó szervezet és ajánlattevő között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti esetben az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 66. § (2) bekezdés a) és e) pontjaiban rögzített alkalmassági minimum követelményeknek ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 % meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozója együttesen nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapon belül teljesített (befejezett)
- legalább 3 db magasépítésre vonatkozó kivitelezés, ahol a kivitelezés értéke elérte a nettó 60 millió Ft-ot.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt, ajánlattevővel, vagy a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójával munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb polgári jogi jogviszonyban álló,
- 1 fő felelős műszaki vezető, aki legalább 5 év magasépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FVM-Épületek „A” kódú érvényes magasépítési felelős műszaki vezetői jogosultsággal, korlátozás nélkül.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 RészszempontSúlyszám
1.Ajánlati ár (nettó HUF)80
2.Jótállási időtartam (hónapokban, minimum 60 hónap, de a 84 hónapot az ajánlatkérő már maximális pontszámra értékeli)10
3.A munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának megajánlott mértéke5
4.Előteljesített napok száma (naptári nap)5

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

ÉAOP-2010-4.1.1./A_2-10-2010-0018. számú pályázat

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2011/09/08 (év/hó/nap ) Időpont: 13:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 200000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció, fentebb megjelölt bruttó ellenértékét a Jászárokszállás Város Önkormányzata által az OTP Bank Zrt-nél vezetett 11745121-15409656-00000000 számú folyószámlára kell befizetni „Dobó utcai óvoda fejlesztése – dokumentáció ellenértéke” közleményt kérjük feltüntetni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2011/09/08 (év/hó/nap) Időpont: 13:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2011/09/08 (év/hó/nap) Időpont: 13:00

Helyszín : Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1., A. épület, Díszterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

„A jászárokszállási Dobó Utcai Óvoda fejlesztése a minőségi nevelés és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében.” –ÉAOP-2010-4.1.1./A_2-10-2010-0018

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

megküldésének tervezett időpontja:

2011. szeptember 20. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az összegzés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2011. október 03.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció, az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető. A dokumentáció árát az Ajánlatkérőnek az OTB Bank Zrt-nél vezetett 11745121-15409656-00000000 számú folyószámlára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció ellenértéke bruttó módon került meghatározásra.
Az ajánlati dokumentáció annak ellenértéke megfizetésének igazolását követően a megküldésre vonatkozó kérelem – postai, fax, vagy elektronikus úton történő - beérkezését követően kerül az ajánlattevőknek átadásra vagy postai úton megküldésre.
Az ajánlati dokumentáció átvehető a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában, munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00-ig, pénteken 9.00-tól 12.00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 13:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-100.

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az első részszempont esetén ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (KÉ. 2010. évi 152. szám) számú módosított ajánlásának III. A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb vállalást tett ajánlattevő 100 pontot kap, a többi ajánlattevő pontszámra pedig a fordított arányosítás módszerével kerül meghatározásra. A fordított arányosítással kiszámított pontok száma felszorzásra kerül az 1. részszempont súlyszámával.
A 2. 3. és 4. részszempont esetén ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (KÉ. 2010. évi 152. szám) számú módosított ajánlásának III. A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb vállalást tett ajánlattevő 100 pontot kap, a többi ajánlattevő pontszámra pedig az egyenes arányosítás módszerével kerül meghatározásra. A részszempontokra kiszámított pontok összege lesz az ajánlatok elbírálásának alapja.
Ajánlatkérő mind a négy részszempont esetén kizárólag 2 tizedes jegyig számolja ki a részszempontonként adott a pontszámokat, ezen túli eredmény esetén ajánlatkérő a matematika szabályai szerint kerekítést alkalmaz.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét 83. § szerint teljes körűen biztosítja.
2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdés valamennyi alpontjára (a-d), és a Kbt 53/A. § (5) bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában kérjük a nemleges nyilatkozatot is csatolni
3. Az ajánlathoz ajánlattevőnek (10 % feletti alvállalkozónak és az erőforrást biztosító szervezetnek) mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírásmintáját), és 60 napnál nem régebbi eredeti, vagy közhiteles cégkivonatának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell (melyet meghatalmazottnak is alá kell írnia). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti országban címpéldány vagy aláírásminta nem kerül kibocsátásra, úgy erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell (ez esetben az aláírás-minta/aláírási címpéldány megléte vagy hiánya nem kerül vizsgálatra). Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
4. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
5. Az ajánlat nyelve magyar. Minden csatolandó dokumentumot magyar nyelven, idegen nyelvű anyagok esetén egyszerű magyar fordítással kell elkészíteni, illetve csatolni.
6. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 72. § szerint.
7. Amennyiben az ajánlattevő, 10% feletti alvállalkozója, vagy erőforrás-szervezete az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat
8. Az ajánlatokat 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében, és a Kbt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően köteles benyújtani ajánlattevő azzal az eltéréssel, hogy ajánlatkérő az ajánlat bármilyen összefűzését elfogadja, amely kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az ajánlat elkészítésének költségét az ajánlattevő köteles viselni.
Az ajánlat a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerint benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Postán történő megküldés esetén az ajánlatokat az I.1. pont szerint címre kell megküldeni. Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatokat az I.1 pont szerinti kapcsolattartási címen kell benyújtani. A csomagolásra javasoljuk ráírni az eljárás megnevezését, azaz a „Dobó utcai óvoda fejlesztése – közbeszerzési ajánlat - 13:00 óra előtt nem bontható fel”, illetve a címzett nevét: Jászárokszállás Város Önkormányzata Műszaki Iroda – Bakainé Magyari Melinda. A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállalt. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát ajánlattevő viseli.
9. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, a Kbt. 91.§ (2) bekezdésben meghatározott esetekben ez utóbbival köt szerződést.
10. Jelen közbeszerzési eljárás a jászárokszállási Dobó utcai Óvoda fejlesztése a minőségi nevelés és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása érdekében.” –ÉAOP-2010-4.1.1./A_2-10-2010-0018. projekt keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg.
11. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a „Jótállási időtartam (hónapokban)” elnevezésű 2. részszempont esetében azon hónapok számát értékeli, amelyet az ajánlattevők ajánlatukban akképpen adnak meg, hogy annak minimum időtartama 60 hónap. 60 hónapnál kevesebb időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. Ajánlattevőknek a megajánlásukban a teljes megajánlott hónapok számát kell megadniuk, nem pedig a 60 hónapon felüli hónapok számát.
12. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési terület átadására a szerződés megkötését követőn 10 munkanapon belül kerül sor.
13. Ajánlattevőnek a beárazott költségvetést elektronikus formában is be kell nyújtania.
14. Ajánlattevőnek az ajánlat készítése során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia.
15. A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 306. § (2) bekezdése szerint rendelkeznie kell évi 10 M Ft/naptár évre vonatkozó felelősségbiztosítással, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás teljes összegére. Felelősségbiztosítási kötvény másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
16. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolásáról.
17. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
18. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 72. §.-ban foglaltakra.
19. Jelen közbeszerzési eljárás során az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak.
20. Jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandóak.

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/08/11 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------