Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2019. (XII.03.) határozata

/A jászárokszállási 0336/10 hrsz-ú ingatlanra bányaszolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról, a kártalanítás összegéről/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ALBA GEOTRADE Zrt. (8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) 100-4949/25-018. munkaszámú változási vázrajza szerinti földrészletekre vonatkozó, a Barátság II. DN600 kőolajvezeték biztonsági övezetét biztosító bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez a tulajdonát képező Jászárokszállás külterület 0336/10 helyrajzi számú, szántó, legelő művelési ágú, 1 ha 1871 m2 nagyságú ingatlanából 5262 m2-re hozzájárul, ezen ingatlanrészre a bányaszolgalmi jog alapítását és az erről szóló, a határozat mellékletét képező, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt-vel (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) kötendő megállapodást jóváhagyja.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg elfogadja a bányaszolgalmi jog alapításának ellenértékeként a MOL Nyrt. által az érintett ingatlan értékével arányosan felajánlott 189.336,-Ft, azaz Egyszáznyolcvankilencezer-háromszázharminchat forint összegű kártalanítást és jóváhagyja a határozat mellékletét képező bányaszolgalmi kártalanítási megállapodást.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodások aláírására.

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal