Rendkívüli települési támogatás

Frissítve: 2021.04.28.

 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

 

Jogosultsági feltételek

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Továbbá akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át (jelenleg 45.600 Ft), egyedül élő esetében 200%–át (jelenleg 57.000 Ft). Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a meghatározott jövedelemhatároktól el lehet térni.

A rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetnek kell tekinteni különösen,

-        ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

-        ha az egyedül élő személy havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,

-        ha a családban 3 vagy ennél több kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodnak,

-        ha a családban rendkívüli élethelyzet következik be (pl. tartós betegség, elemi kár, három hónapot meghaladó kórházi ápolás, rendkívüli gyógyszerköltség, stb.),

-        ha a támogatás nyújtásának hiánya vagy a megtérítési kötelezettség veszélyeztetné a család megélhetését.

Rendkívüli települési támogatás egy naptári évben egy család részére negyedévente egy alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család részére félévente egy alkalommal adható.

A támogatás összege

Egyedi elbírálás alapján, a támogatás legkisebb összege esetenként 10.000,-Ft, legmagasabb összege esetenként 50.000,-Ft.

Rendkívüli esemény (pl. elemi kár, váratlan haláleset, súlyos betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére egy alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás mértéke maximálisan 85.000,-Ft, azaz Nyolcvanötezer forint.

 A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

–        aláírt kérelem nyomtatvány

-        a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

-        a 16. életévet betöltött gyermek és kérelmező esetében az iskolalátogatási igazolást vagy a hallgatói jogviszony igazolását, mely tartalmazza a tanuló részére folyósított ösztöndíj összegét. Ismételt kérelem esetén 3 hónapnál nem régebbi keltezésű igazolást nem kell újra bemutatni.

-        elemi kárról szakhatósági igazolást, betegségről háziorvosi igazolást vagy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény zárójelentését,

-        rendkívüli gyógyszerköltség esetén a javasolt gyógyszerekről kiállított háziorvosi vagy szakorvosi igazolást és a kérelmező nevére a gyógyszerekről kiállított számlát,

-        halálesetről az anyakönyvi kivonat másolatát,

-        a speciális betegségről orvosi szakvéleményt,

-        bűncselekmény elkövetéséről rendőrségi feljelentés másolatát


2021.04.28.