Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2020. (X.29.) határozata

/„Jászárokszállás járdahálózatának építési-felújítási munkálatai” című projekt pénzügyi fedezetének biztosításáról, döntés a kivitelező személyéről/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság utca, a Malom utca és a Tavasz utca gyaloghídra vezető szakasza járdaburkolatának felújítási és építési munkálatai tárgyában elfogadja a beérkezett kivitelezői ajánlatok alapján az ARTON Magyarország Kft. (5123 Jászárokszállás, Mátyás király u. 51.) kivitelezési munkálatokra tett ajánlatát, 10.737,-Ft/m2 + ÁFA = 13.636,-Ft/m2 összegben.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület a város 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére 11.000.000,-Ft-ot, valamint a dologi kiadásokból átcsoportosítva 3.000.000,-Ft-ot a 2020. évi költségvetés 4. mellékletében (felújítások) külön soron feltüntetve biztosítja az összesen 14.000.000,-Ft-os pénzügyi keretet a projekt megvalósításához.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására, valamint a munkálatok lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.

  

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda