Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2020. (X.29.) határozata

/A Városi Könyvtár épületének akadálymentesítése kapcsán az engedélyes tervdokumentáció összeállításáról, a tervező személyének jóváhagyásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Városi Könyvtár (5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 1., 2747/2 hrsz.) épületének akadálymentesítése kapcsán a kapcsolódó engedélyes tervdokumentáció összeállítását, egyben a 2020. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges 707.950,-Ft, azaz Hétszázhétezer-kilencszázötven forint összeget.

 

A Képviselő-testület elfogadja a LAKÓ TERV Építész Iroda Bt. (5100 Jászberény, Szép u. 5.) tervezési ajánlatát 707.950,-Ft összegben és egyidejűleg felhatalmazza a könyvtárigazgatót a tervezői szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

  

Felelős: könyvtárigazgató

Határidő: azonnal.