Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2005. (XII.07.) határozata

/Jegyzői pályázatról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben biztosított hatáskörében eljárva a tv. 36 § (1) bek. alapján.

 

Jászárokszállás Város Jegyzőjévé kinevezi

 

Dr. Visnyay Noémi 3600 Ózd, Bibó István út 6. sz. alatti lakost.

 

A kinevezés kezdő időpontja 2006. január 09.

 

A kinevezés határozatlan idejű.

 

A kinevezett jegyző alapilletményét a Ktv. szerint 271 250 Ft-ban azaz Kettőszázhetvenegyezerkettőszázötven forintban, jegyzői vezetői illetménypótlékát 54 250 Ft-ban azaz Ötvennégyezerkettőszázötven forintban, összes bruttó illetményét 325 500 Ft-ban, azaz Háromszázhuszonötezerötszáz forintban állapítja meg.

 

Egyéb juttatásait a Ktv., valamint a Helyi Köztisztviselői Közszolgálati Szabályzat és a köztisztviselőkre vonatkozó ún. juttatásokról szóló rendelet határozza meg.

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Gergely Zoltán