Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 379/2021. (X.28.) határozata

/A Római Katolikus Plébánia Jászárokszállás oltárkép restaurálása kapcsán történő támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés tartalékalapja terhére 1.340.000,-Ft, azaz Egymillió-háromszáznegyvenezer forint egyszeri támogatást nyújt a Római Katolikus Plébánia Jászárokszállásnak (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.; adószáma: 19865072-1-16; továbbiakban Plébánia), a Havas Boldogasszony kápolna Kovács Mihály festette oltárképe (kép + keret) restaurálási költségeinek biztosításához.

 

A Plébánia a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2022. április 30. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák eredeti példányára a Plébánia rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2021. (X.28.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák eredeti példányának bemutatásával számol el a Plébánia az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2022. április 30.

Felelős: Kiss Csaba plébános.