Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2023. (V.25.) határozata

/A Gondozási Központ Jászárokszállás alapító okiratának módosításáról/

 

 

I. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondozási Központ Jászárokszállás 2021. január 28. napján kiadott, 493-2/2021. számú alapító okiratát (a továbbiakban: AO) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján a következők szerint módosítja:

 

1.) Az AO 4.4. pontja helyébe – a 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása elnevezésű kormányzati funkció felvétele miatt – a következő rendelkezés lép:

 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

2

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

3

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

5

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

6

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

7

102031

Idősek nappali ellátása

8

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

9

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

10

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

11

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

12

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

13

107052

Házi segítségnyújtás”

 

2.) Az AO módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.

 

II.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az AO MÁK által kiadott formanyomtatványnak megfelelő egységes szerkezetbe való foglalásáról, az AO-t módosító okirat elkészítéséről és ezek törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a MÁK-nak való megküldéséről gondoskodjék.

 

Felelős: jegyző.

Határidő: 15 napon belül.