Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2014. (XII. 09.) határozata

/A PRO DOMINE Bt. támogatásáról („A jászsági zsidóság emlékeiből” című könyv kiadása)/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint egyszeri támogatást nyújt a PRO DOMINE Bt-nek (székhelye: 5100 Jászberény, Kossuth u. 109.) „A jászsági zsidóság emlékeiből” című helytörténeti kiadvány megírási és kiadási költségeinek biztosítására.

 

A Bt. a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2015. június 30. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák eredeti példányára a Bt. rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2014. (XII.09.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák eredeti példányának bemutatásával számol el a Bt. az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: polgármester