Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2019. (XII.03.) határozata

     /Döntés a jászárokszállási 3265/2 és a 3266 hrsz-ú földrészletek megosztásáról és a 3276/2, 3276/31 hrsz-ú földrészletekkel történő telekhatár-rendezésükkel összefüggő csereszerződés jóváhagyásáról, valamint a 3276/2 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagylépték Kft. (5100 Jászberény, Bakki J. u. 36.) 532/2018. munkaszámú változási vázrajza szerint a jászárokszállási 3265/2, 3266 helyrajzi számú földrészletek megosztását és a 3276/2, 3276/31 helyrajzi számú földrészletekkel történő telekhatár-rendezését jóváhagyja és egyben hozzájárul a Faurecia Emissions Control Technologies Hungary Kft-vel (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Ipari út 2., adószáma: 10804757-2-16) kötendő, a telekhatár-rendezésekkel összefüggő csereszerződés megkötéséhez, az alábbiak szerint:

 

A telekhatár-rendezéssel Jászárokszállás Város Önkormányzata, mint I. számú cserélő fél (továbbiakban: I. sz. cserélő fél) és a Faurecia Emissions Control Technologies Hungary Kft., mint II. számú cserélő fél (továbbiakban: II. sz. cserélő fél) megállapodnak abban, hogy:

 

1.)    az I. sz. cserélő fél a tulajdonát képező, a változás előtti jászárokszállási 3266 hrsz-ú ingatlanból 206 m2 nagyságú ingatlanrészt, továbbá a változás előtti jászárokszállási 3265/2 hrsz-ú ingatlanból 8 m2 nagyságú ingatlanrészt (összesen tehát 214 m2-t, amelyek a változás utáni 3276/31 hrsz-ú ingatlanhoz kerülnek csatolásra) csere jogcímén átruházza a II. sz. cserélő félre,

 

2.)    a II. sz. cserélő fél pedig a tulajdonát képező, a változás előtti jászárokszállási 3276/31 hrsz-ú ingatlanból 214 m2 nagyságú ingatlanrészt (amely a változás utáni 3265/4 hrsz-ú ingatlanhoz kerül csatolásra) csere jogcímén átruházza az I. sz. cserélő félre,

 

3.)    a II. sz. cserélő fél feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az I. sz. cserélő fél tulajdonát képező, jászárokszállási 3276/2 hrsz-ú, töltés megnevezésű, 3031 m2 nagyságú ingatlanról a javára bejegyzett, 2018. január 11. napjáig tartó visszavásárlási jogot és az annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásból töröljék.

 

A szerződő felek a cserével érintett ingatlanok értékét egységesen 800,-Ft/m2 + ÁFA összegben állapítják meg, így értékkülönbözet kiegyenlítésére nincs szükség.

 

A csereszerződéssel és a földhivatali eljárással felmerülő valamennyi költség az I. sz. cserélő felet terheli.

 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező csereszerződés-tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a csereszerződés aláírására.

 

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. február 28.


2019-12-05 09:29


Vissza