Petőfi Művelődési Ház

Petőfi Művelődési Ház

Igazgató: Lóczy Péter

Cím: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
Telefon: 06/57/ 531-062
E-mail:arok.kultura@gmail.com

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

Petőfi Művelődési Ház

                                                      

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Adatkezelő megnevezése:

Petőfi Művelődési ház

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Email címünk:

arok.kultura@gmail.com

Telefonszámunk:

06-57-531-062

Adatvédelmi tisztviselő neve:

HANGANOV Kft.- Dr. Török Tamás Sándor

Elérhetősége (email címe):

drtorok.tamas@hanganov.hu  

 

 


Tartalom

1.          Bevezető, az adatkezelés alapelvei3

2.          Az adatkezelés biztonsága3

3.          Az Ön jogai4

4.          Kik ismerhetik meg az adatokat?4

5.          Az adatok továbbítása4

6.          Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek4

7.          Adatkezelési tevékenységeink5

7.1               Közösségi média felületen megjelenített kép- és videófelvételek5

7.2               Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok5

7.3               Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés6

7.4               Elektronikus megfigyelő rendszer6

7.5               Közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó adatkezelés7

7.6               Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés8

7.7               Táboroztatással kapcsolatos adatkezelés8

7.8               Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek9

7.9               Szerződéses partnerek adatainak kezelése9

7.10               Álláspályázatra jelentkezők adatai10

7.11               Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás11

7.12               Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés12

7.13               Magánhasználatra engedélyezett számítástechnikai, infokommunikációs, illetve elektronikus eszközökön tárolt személyes adatok12

8.          Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége13

 

 

 

 

1.       Bevezető, az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, különösen pedig az alábbiaknak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 • 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Az adatkezeléseink során alkalmazott további jogszabályi előírásokról részletes információkat olvashat az adatkezelési tevékenységeinket bemutató alábbi fejezetekben.

Az általunk végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk.

2.      Az adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel garantáljuk:

 • személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk;
 • kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek;
 • a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését törvény előírja, illetve lehetővé teszi;
 • a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik);
 • a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét;
 • az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;
 • az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük;
 • a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek;
 • a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött megállapodásainkban érvényesüljenek.

3.      Az Ön jogai

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve, címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

4.      Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, valamint a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat – például az adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – kötelesek vagyunk továbbítani.

5.      Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi előírásban meghatározott feladatunk.

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás címzettjeiről további információkat olvashat.

6.      Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

 +3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

 

7.       Adatkezelési tevékenységeink7.1  Közösségi média felületen megjelenített kép- és videófelvételek

Közösségi médiás felületünkön rendszeresen beszámolunk az intézményünket érintő, a közösség számára jelentőséggel bíró hírekről, eseményekről és rendezvényekről, amelyek kapcsán kép-, illetve videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a közösségi média felületen megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az oldalon keresztül közvetlenül vagy közvetett módon végzett adatkezelésekről részletes tájékoztatót talál weboldalunkon.

Az adatkezelés célja:

A közösségi média felület látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre:

A publikált tartalmakon (felvételeken) szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom törlésének időpontjáig.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk, ugyanakkor a közösségi média felületen nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az adott oldalt.

 

7.2  Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

 • név,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • cím (postázási cím).

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.3  Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A működésünkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, közzétételi kötelezettségünk teljesítése céljából nyilvánosságra hozzuk.

Közérdekű adatot bárki igényelhet elérhetőségeinken, amelynek teljesítése kapcsán az alábbi adatkezelést végezzük.

Az adatkezelés célja:

A közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés azonosítása, az adatigényléshez kapcsolódó költségtérítés megállapítása és pénzügyi teljesítésének biztosítása, bizonylatolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdés és 29. § (1b) bekezdés,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

 • adatigénylő neve,
 • elérhetőségei (az adatigénylés formájától függően: postázási cím, email cím, telefonszám),
 • igényelt adatok köre,
 • költségtérítés megállapításához kapcsolódó számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám, bankszámlaszám)

Az adatkezelés időtartama:

A közérdekű adatigényléssel összefüggésben megadott személyes adatokat az adatigénylés teljesítését követő egy év elteltével töröljük. A költségtérítéssel járó adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben költségtérítés is megállapításra kerül, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

 

7.4  Elektronikus megfigyelő rendszer

Telephelyünkön elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) működik, amelynek felvételein rögzítésre kerülnek és felismerhetők az adott területre belépő személyek.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe a kihelyezett tájékoztatást tudomásul véve, annak ismeretében belép.

A kamerák jól látható helyen kerültek elhelyezésre, minden megfigyelt terület (helyiség) belépési pontjánál figyelmeztető táblákkal hívjuk fel rájuk a figyelmet.

A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a rögzített felvételeket 3 napig tárolja.

Amennyiben jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy az adatot ne töröljük le, illetve arról másolat készítését (például annak hatósági eljárásban történő felhasználása céljából). Ezáltal biztosítjuk az adatokhoz történő jogszerű hozzáférését, illetve az adatok hordozhatóságát az Ön számára.

Az adatkezelés célja:

A kamerás megfigyelés alkalmazásának célja a telephelyre történő belépések, valamint a telephelyen belüli mozgások és történések utólagos, személy- és vagyonvédelmi célú visszaellenőrizhetőségének biztosítása; balesetveszélyes területeken az emberi élet és a testi épség védelme.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja kettős: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerint jogos érdekünkből végezzük, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul (érintett ráutaló magatartása).

A kezelt adatok köre:

A rögzített felvételeken felismerhető a belépő személyek, a felvételen látható személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama:

A rögzített felvételeket 3 napig tároljuk, azt követően azokat automatikusan töröljük rendszerünkből, így biztosítva az Ön személyes adatai törléséhez, elfeledtetéshez fűződő jogait.

Az adatok továbbítása:

A kamerás megfigyelő rendszerben rögzített felvételeket jogosulatlanok számára nem továbbítjuk; arra kizárólag az emberi élet, testi épség vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések (bűncselekmények) bizonyítása, illetve balesetek körülményeinek utólagos vizsgálata céljából az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság, stb. – hivatalos kérésére van mód.

7.5  Közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó adatkezelés

Közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó adatkezelés – ellátottak nyilvántartása – iskolarendszeren kívüli nyilvános öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, a kulturális alapellátás kiterjesztése

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (ellátottak nyilvántartása)

Érintettek köre:

Adatkezelő nyilvános alaptevékenységének ellátását igénybe vevő természetes személyek.

Kezelt adatok köre:

A nyilvános ellátás igénybe vételéhez a nyilvántartott érintettek, illetve törvényes képviselőik alábbi adatai:

 • név,
 • leánykori név,
 • születési név,
 • anyja leánykori neve,
 • születési hely, idő,
 • cím (állandó, levelezési),
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • SZIG száma,
 • munkahely neve,
 • munkahely címe,
 • foglalkozás,
 • diákigazolvány száma,
 • iskola/óvoda neve,
 • iskola/óvoda címe,
 • kapcsolattartó telefonszáma,
 • TAJ szám,
 • eü adatok.

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az Adatkezelés időtartama:

Önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok esetében a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából a részvételt, illetve igénybe vételt követő legfeljebb 5 év elteltével.

Az adatok továbbítása:

A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok.

Pályázat útján finanszírozott szakkörök, foglalkozások, táborok (pl.: Erzsébet Tábor) esetében a pályázat kiírója.

 

7.6  Rendezvények szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő által szervezett regisztrációhoz kötött rendezvényeken való részvételre jogosultak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre:

A regisztráló természetes személyek

 • neve,
 • lakcíme,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelés céljának megszűnéséig kezeljük az adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.7  Táboroztatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő által szervezett táborokba való részvételre jogosultak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre:

A táborokba jelentkező és résztvevő természetes személyek

 • neve,
 • lakcíme,
 • telefonszáma,
 • TAJ száma,
 • ételérzékenységére vonatkozó adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelés céljának megszűnéséig kezeljük az adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.8  Rendezvényen rögzített kép- és videófelvételek

Az általunk szervezett rendezvényeken esetenként kép- és videófelvételek is készülhetnek, amelyeket a nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve az intézményünk népszerűsítése céljából nyilvánosságra hozunk.

A nyilvánosságra hozatal tényéről és helyéről az adott rendezvényről szóló adatkezelési tájékoztatóban minden esetben részletes információkat biztosítunk.

Az adatkezelés célja:

A nyilvánosság tájékoztatása, az adott rendezvény, program, illetve az intézményünk népszerűsítése.

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követően haladéktalanul.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.9  Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Szerződéses partnereink jogi személyek (cégek, vállalkozások), ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: email cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében emiatt szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja:

A szerződéses partnerek nyilvántartása, a partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződésen, valamint a számviteli- és adóügyi törvények előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés:

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

 • név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
 • cím (székhely, számlázási cím),
 • adószám,
 • email cím,
 • telefonszám,
 • átláthatósági nyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatok..

Az adatkezelés időtartama:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

A teljesítéshez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

Magyar Államkincstár

 

7.10          Álláspályázatra jelentkezők adatai

A szükséges munkaerő biztosítása kiemelten fontos számunkra. A megfelelő szakemberek megtalálása, kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg.

Az adatkezelés célja:

A feladatellátás folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén és az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A kezelt adatok köre:

A jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

 • fénykép,
 • vezetéknév/utónév,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • neme,
 • születési hely, idő,
 • családi állapot,
 • állampolgárság,
 • állandó lakcím,
 • ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),
 • telefonszám(ok),
 • fax,
 • e-mail cím,
 • honlap,
 • önéletrajz,
 • képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok.

Az adatkezelés időtartama:

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában.

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában töröljük az adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

7.11          Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás

Munkatársaink adatait a jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a humánerőforrás menedzsment feladatok támogatása céljából kötelezően előírt módon kezeljük.

Az adatkezelés célja:

A munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokon alapul:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

 • munkavállaló neve;
 • születési helye, ideje;
 • anyja neve;
 • személyi igazolvány száma;
 • állandó és ideiglenes lakcíme;
 • állampolgársága;
 • iskolai végzettsége;
 • szakmai, tanfolyami végzettségei;
 • munkakör, beosztás, telephely, felvétel időpontja;
 • gépkocsivezetői engedélye száma (gépjármű használatára jogosult munkavállalók esetén),
 • 16. életév alatti eltartott adatai (név, születési idő, TAJ szám).

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz, illetve a munkavédelmi tevékenységekhez szükséges alap adatokat (név, munkakör, beosztás) szerződéses partnereink (üzemorvos, munkavédelmi szolgáltató) felé továbbítjuk.

Központi Statisztikai Hivatal

 

7.12          Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés

Az adatkezelés célja:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
 • a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

 • munkavállaló neve;
 • adószáma;
 • TAJ száma;
 • bankszámlaszáma;
 • nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok;
 • eltartottjai adatai (név, születési idő, adószám, TAJ szám);
 • házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám);
 • munkaköre, beosztása.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A bér- és járulékelszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatokat a hatályos adójogi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a keresőképtelenség esetén (pl.: táppénz) az egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé kötelesek vagyunk bejelenteni.

7.13          Magánhasználatra engedélyezett számítástechnikai, infokommunikációs, illetve elektronikus eszközökön tárolt személyes adatok

Munkatársaink számára mobil munkaállomásokat (laptop), valamint esetenként okostelefont egyaránt biztosítunk. Az eszközöket elsődlegesen a munkavégzés céljára adjuk, de nem tiltjuk azok magáncélú használatát sem.

A kiadott eszközök használatát és adattartalmát nem ellenőrizzük, viszont a laptopokra telepített vírusvédelmi megoldás, illetve az eszközön futó alkalmazások, szoftverek hozzáférhetnek a eszközön tárolt személyes adatokhoz, azok főbb jellemzőiről (pl.: fájl neve, típusa) – például vírusfertőzés esetén – a helyi biztonsági rendszernaplókban naplóbejegyzések készülhetnek.

Tekintettel arra, hogy egyes informatikai rendszereink elérése (pl.: levelezés) ezeken az eszközökön keresztül valósul meg, azokon a munkavégzéshez kapcsolódó információk tárolása, kezelése történik, az eszközök elvesztése, ellopása esetén fennáll a kockázata az illetéktelen hozzáférésnek. Emiatt kiemelten fontos számunkra ezeknek az eszközöknek a megfelelő védelme és biztonságos kezelése.

Az adatkezelés célja:

A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs vagy elektronikus eszközök biztonságos üzemeltetése.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabályon alapul az adatkezelés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók által a használatukra átadott eszközön tárolt személyes adataik (pl.: telefonszámok, fényképek, e-mail címek, stb.).

Az adatkezelés időtartama:

A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs vagy elektronikus eszköz munkavállaló általi leadásának időpontjáig a személyes adatait a munkavállaló köteles lementeni és törölni. A leadást követően az eszköz tartalmát töröljük.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

 

8.      Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

 

Kelt: Jászárokszállás, 2022. augusztus 16.

 

 

 

 

 

Lóczy Péter

intézményvezető