Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2013. (XI. 21.) határozata

      

189/2013. (XI.21.) határozat:

/A Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás Alapító Okiratának módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás 2013. szeptember 12. napján kiadott Alapító Okiratát (továbbiakban AO) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1.) Az AO 5./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

5./ A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

            932900            Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős                                                  tevékenység

 

2.) Az AO záradéka helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Záradék:

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás 2013. szeptember 12. napján kelt, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

 

Az alapító okiratot Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2013. (XI.21.) határozatával hagyta jóvá.”

 

3.) Az AO módosításai a MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napján lépnek hatályba.

 

4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az AO egységes szerkezetbe való foglalásáról, az AO-t módosító okirat elkészítéséről és ezek törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a MÁK-nak való megküldéséről gondoskodjék.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 8 napon belül

 


2013-11-25 13:34


Vissza