Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2013. (XI. 21.) határozata

     190/2013. (XI.21.) határozat:

/A Városgondnokság Jászárokszállás Alapító Okiratának módosításáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városgondnokság Jászárokszállás 2013. szeptember 12. napján kiadott Alapító Okiratát (továbbiakban AO) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1.) Az AO 7./ pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki:

 

            „429900         Egyéb m.n.s.építés”

 

2.) Az AO záradéka helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

Záradék:

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városgondnokság Jászárokszállás 2013. szeptember 12. napján kelt, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

 

Az alapító okiratot Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2013. (XI.21.) határozatával hagyta jóvá.”

 

3.) Az AO módosításai a MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés  napján lépnek hatályba.

 

4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az AO egységes szerkezetbe való foglalásáról, az AO-t módosító okirat elkészítéséről és ezek törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából a MÁK-nak való megküldéséről gondoskodjék.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 8 napon belül

 

 

 

 


2013-11-25 13:36


Vissza